Bāriņtiesa

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes 11.07.2019. lēmumu Nr.1588 “Par Daugavpils novada bāriņtiesām”, ar 2019.gada 30.septembri ir likvidēta Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesa, pievienojot to Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesai, juridiskā adrese: Miera iela 12, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV -5470, e-pasts: barintiesa@skrudaliena.lv.

No 2019.gada 1.oktobra Skrudalienas bāriņtiesas locekle Vita Verza pieņem Kalkūnes pagasta pārvaldes telpās – pirmdienās un trešdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30, tālrunis 65440834; 25957945, e-pasts:vita.verza@skrudaliena.lv

SKRUDALIENAS BĀRIŅTIESAS PIEŅEMŠANAS LAIKI

Bāriņtiesa: 

  • aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
  • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
  • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
  • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
  • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
  • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
  • sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
  • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.