Funkcijas

Kalkūnes pagasta pārvalde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju organizāciju pagastā.

Lai nodrošinātu autonomu funkciju izpildi, pārvalde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:

 1. Organizē iedzīvotājiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
 2. Gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; bīstamo koku novākšana no pašvaldības apsaimniekošanā esošajām teritorijām; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbēdīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 3. Apsaimnieko iestādes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu;
 4. Savāc un sniedz domei valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
 5. Piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
 6. Veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
 7. Organizē skolēnu pārvadājumus;
 8. Veic izmaksas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā un nodrošina Sociālā dienesta darbiniekus ar darbavietu un transportu;
 9. Nodrošina Augšdaugavas novada domes doto pilnvarojumu un deleģējumu izpildi;
 10. Realizēt domes noteikto politiku:
 11. iedzīvotāju izglītības jomā;
 12. kultūras jomā;
 13. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā;
 14. iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā;
 15. sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā;
 16. rūpējoties par bezdarba samazināšanu;
 17. sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā;
 18. attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu;.
 19. attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu.

Kalkūnes pagasta pārvalde nodrošina Pašvaldības funkciju izpildi:

 1. Izsniedzot izziņas un sniedzot informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 2. Pieņemot valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri un apsaimniekošanu un maksājumus par nekustamā īpašuma nomu;
 3. Pieņemot iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un juridiskām personām, organizējot atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 4. Nodrošinot pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
 5. Reģistrējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošinot personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 6. Veicot finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu attiecībā uz šādām domes iestādēm:
 7. Randenes pamatskolu;
 8. Nodrošinot publiskā interneta punktu darbību.

Kalkūnes pagasta pārvaldei ir šādas tiesības:

 1. Sadarboties ar citām Pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām;
 2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
 3. Sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes sēdēs un piedalīties sēdēs;
 4. Īstenot citas normatīvajos aktos paredzētas tiesības.