Funkcijas

Kalkūnes pagasta pārvalde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju organizāciju pagastā.

Lai nodrošinātu autonomu funkciju izpildi, pārvalde veic šādus  uzdevumus:

 1. Izsniedz izziņas par deklarēto dzīvesvietu, par pēdējo dzīvesvietu, par piešķirto adresi, par apbedījumu esamību, par zemes nomas līguma reģistrēšanu Pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas līguma reģistrā un citas izziņas, atzinumus, apliecinājumus iestādes kompetences ietvaros;
 2. Izdot administratīvos aktus (atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pagasta nozīmes publiskajos pasākumos, ikgadējos gadatirgos, ikdienas izbraukuma tirdzniecībai, atļaujas koku ciršanai ārpus meža, licences par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pašpatēriņa vajadzībām vai komercdarbībai iekšējos ūdeņos un citus);
 3. Nodrošina kases darbību;
 4. Nodrošina Pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu kasē;
 5. Sadarbojas ar Augšdaugavas novada Sociālo dienestu, Kultūras pārvaldi, bāriņtiesu, Pašvaldības izglītības iestādēm;
 6. Sadarbojas ar Pašvaldības centrālās administrācijas Dzimtsarakstu nodaļu, Izglītības, Attīstības, Finanšu pārvaldi un citām struktūrvienībām;
 7. Pašvaldības autonomo funkciju izpildei un jautājumu risināšanai nodrošina vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) iesaistīšanos vietējās pārvaldes procesos;
 8. Saskaņā ar Domes vai Domes institūciju lēmumiem iznomā Iestādes valdījumā esošās nedzīvojamās telpas;
 9. Saskaņā ar Domes vai Domes institūciju lēmumiem organizē Iestādes valdījumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanu;
 10. Saskaņā ar Domes apstiprinātajiem dokumentiem un normatīvajiem aktiem nodrošina Pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu un piešķirto finanšu līdzekļu lietderīgu izlietošanu;
 11. Organizē iedzīvotāju tikšanās ar Domes deputātiem;
 12. Gādā par pagasta administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu, kapsētu uzturēšanu);
 13. Sadarbojas ar ārstniecības iestādēm, veselības centriem, ārstu privātpraksēm, lai nodrošinātu iedzīvotajiem veselības aprūpes pieejamību;
 14. Informē Augšdaugavas novada Būvvaldi par pārkāpumiem būvniecībā, par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju esamību Iestādes teritorijā;
 15. Informē Pašvaldības centrālo administrāciju par pārkāpumiem dabas resursu un vides aizsardzības jomā;
 16.  Piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā un katastrofu pasākumu novēršanā;
 17. Nodrošina bibliotekāro pakalpojumu pieejamību;
 18. Nodrošina kultūras pakalpojumu pieejamību, vietējo tradīciju un kultūras mantojuma saglabāšanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, gādā par pagasta teritorijā esošo pašvaldībai piederīgo valsts kultūras pieminekļu un Pašvaldības kultūras mantojuma objektu saglabāšanu, teritorijas uzkopšanu un sabiedrības pieejamības nodrošināšanu, atbalsta sporta pakalpojumu pieejamību un uztur sporta laukumu;
 19. Sadarbojas ar Pašvaldības institūcijām izglītības, jaunatnes lietu, kultūras, sporta un citās jomās;
 20. Nodrošina izglītojamo pārvadājumus līdz Pašvaldības izglītības iestādei;
 21. Organizē Pašvaldības mežu un ūdeņu apsaimniekošanu saskaņā ar Domes vai Domes institūciju lēmumiem;
 22. Sadarbojas ar Pašvaldības centrālo administrāciju Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, nozaru attīstības plānošanas dokumentu un to grozījumu izstrādē un spēkā esošo dokumentu īstenošanas uzraudzībā tiktāl, cik tas skar iestādes pārziņā esošo novada teritoriālo iedalījumu;
 23. Sagatavo un iesniedz Domes komisijām un Domes komitejām lēmumu projektus vai ierosinājumus lēmuma projekta sagatavošanai un nepieciešamo informāciju, atzinumus, dokumentus;
 24. Veic topogrāfisko plānu saskaņošanu kā Pašvaldības inženierkomunikāciju turētājs;
 25. Izpilda Būvniecības informācijas (BIS) saņemtos uzdevumus, t.i. tehnisko noteikumu un atzinumu izsniegšanu un projektu saskaņošanu;
 26. Reģistrē un aktualizē Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu un  nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu;
 27. Sagatavo iedzīvotajiem informāciju par Iestādes aktualitātēm Pašvaldības mājas lapai un bezmaksas informatīvajam izdevumam “Augšdaugavas Novada Vēstis” un organizē izdevuma izplatīšanu;
 28. Sadarbojas ar Pašvaldības noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju jautājumos par atkritumu radītāju iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā;
 29. Sadarbojas ar Pašvaldības centrālo administrāciju Pašvaldības projektu īstenošanā tiktāl, cik tas skar iestādes pārziņā esošo novada teritoriālo iedalījumu;
 30. Nodrošina Pašvaldības centrālās administrācijas un citu Pašvaldības iestāžu darbiniekus ar darbavietu un transportu darba pienākumu veikšanai.

Kalkūnes pagasta pārvalde nodrošina Pašvaldības funkciju izpildi:

 1. Nodrošina izziņu izsniegšanu un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 2. Pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī Domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības un Iestādes sniegtajiem pakalpojumiem;
 3. Pieņem un atbilstoši savai kompetencei izskata iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un sniedz uz tiem atbildes vai sagatavo attiecīgo jautājumu izskatīšanai Domes komisijās, komitejās, Domes sēdēs;
 4. Nodrošina informācijas pieejamību par Domes pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.

Kalkūnes pagasta pārvaldei ir tiesības:

 1. Pieprasīt un saņemt no Domes institūcijām un Pašvaldības darbiniekiem Iestādes funkciju izpildei nepieciešamās ziņas, statistisko un citu informāciju;
 2. Sadarboties ar citām Pašvaldības iestādēm,  Pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kapitālsabiedrībām, valsts pārvaldes un tiesībsargājošām institūcijām, kā arī ārvalstu un starptautiskajam institūcijām;
 3. Izstrādāt un iesniegt Domes priekšsēdētājam Domes lēmumu projektus par Iestādes darbības jautājumiem, sniegt atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas attiecas uz Iestādes darbību;
 4. Iesniegt Izpilddirektoram priekšlikumus par Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu un ierosinājumus Iestādes darba uzlabošanai un pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai;
 5. Slēgt darījumus, iegūt tiesības un uzņemties pienākumus savas kompetences robežās;
 6. Saskaņā ar Domes un Domes institūciju lēmumiem pirkt, nomāt vai saņemt bezatlīdzības lietošanā savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo mantu budžeta tāmes ietvaros;
 7. Citas normatīvajos aktos vai Domes lēmumos noteiktās tiesības.