PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personas datu apstrāde Augšdaugavas novada pašvaldībā

Personas datu apstrādes Pārzinis

Augšdaugavas novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65422238, e-pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv

Kalkūnes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000073658, adrese: Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449, tālrunis 65440828, e-pasts: parvalde@kalkuni.lv

Personas datu speciālista kontaktinformācija

e-pasts: datuaizsardziba@augsdaugavasnovads.lv, tālrunis 65422281.

Personas datu apstrādes nolūks

Pašvaldība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Bibliotēkas apmeklētāju uzskaite;
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijai;
 • Dzīvesvietas deklarēšanai;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;
 • Sociālās palīdzības administrēšanai;
 • Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai;
 • Administratīvo pārkāpumu izskatīšanai;
 • Izglītojamo un pedagogu uzskaite;
 • Korespondences nodrošināšanai;
 • Personālvadības nodrošināšanai;
 • Noslēgto līgumu datubāzes uzturēšanai;
 • Būvvaldes procesu administrēšanai;
 • Iedzīvotāju reģistrēšanai dzīvokļu rindā;
 • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu;
 • Publisko iepirkumu organizēšanai;
 • Finanšu vadības un grāmatvedības funkciju nodrošināšanai;
 • Pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanai/iznomāšanai;
 • Sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu;
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un elektronisko sakaru nodrošināšanai.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Augšdaugavas novada pašvaldībā var iegūt Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība  https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/ vai klātienē Augšdaugava novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.