Sociālais darbs

Kontakti:
Sociālās darbinieces:

Aija Cimoška,  tālr. 65440835; e-pasts:aija.cimoska@kalkuni.lv;

Dorosida Mančinska, tālr.65474651,  e-pasts:dorosida.mancinska@kalkuni.lv.

Iedzīvotāju pieņemšana:
Pirmdiena 8:00-12:00-13:00-16:00 ;
Otrdiena 8:00-12:00-13:00-16:00;
Ceturtdiena 8:00-12:00

No 2012.gada 1.maija tika izveidots Daugavpils novada Sociālais dienests. Dienesta darbinieces A.Cimoška un D.Mančinska atbild par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Kalkūnes pagasta teritorijā.

Primārais uzdevums pašvaldībā ir garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšana un dzīvokļa pabalsta nodrošināšana iedzīvotājiem. Bez GMI un dzīvokļu pabalsta tiek izmaksāti arī citi sociālie pabalsti: ēdināšanas pabalsts skolēniem no trūcīgām ģimenēm, pabalsts bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, pabalsts audžuģimenei, apbēdīšanas pabalsts, vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, veselības aprūpes pabalsts, jubilejas pabalsts, kancelejas preces trūcīgām daudzbērnu ģimenēm.

Ir cieša sadarbība ar Augšdaugavas novada Sarkano krustu un invalīdu biedrību, kuri palīdz ar humāno palīdzību (apģērbi, apavi), kas tiek izdalīta trūcīgām ģimenēm, kā arī tiek izsniegtas pārtikas pakas trūcīgām ģimenēm.

Ar Augšdaugavas novada pieņemtajiem novada domes saistošajiem noteikumiem var iepazīties:

vai novada mājas lapā:  http://www.augsdaugavasnovads.lv

Saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā , ārkārtas situācijās  jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113;

Nelaimes gadījumos zvanīt – 112.  

SIA “Grīvas poliklīnika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Augšdaugavas novada un pilsētas iedzīvotājiem.